Duomenų naudojimo politika

Čia pateikiama informacija užtikrina tinkamą ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų įgyvendinimą, taip pat užtikrina, kad esami ir buvę Pasaulinės lyderystės konferencijos (toliau PLK) dalyviai bei savanoriai žinotų, kokius jų asmens duomenis renka ir tvarko PLK, kam jie yra perduodami, kokiais tikslais tie duomenys yra tvarkomi bei kitą reikšmingą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją.

Tvarkomi asmens duomenys. PLK tvarko jūsų identifikacinius, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, amžius, miestas kuriame gyvenate)Finansinius duomenis (mokėtojo vardas, pavardė, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, banko sąskaitos numeris).

Duomenų tvarkymo tikslas. Naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų pateiktas elektroninio pašto adresas naudojamas naujienlaiškiams (informacijai apie PLK bilietų įsigijimą ir kitą aktualią su konferencija susijusią informaciją) siųsti. PLK taip pat gali rinki statistinius duomenis apie naujienlaiškius užsiprenumeravusių asmenų elgesį, pavyzdžiui, ar buvo atidarytas elektroninis laiškas su naujienlaiškiu, kokios nuorodos buvo paspaustos, kokiu įrenginiu naudotasi ir kokios jo techninės savybės. PLK tai daro sekdama registruojamą informaciją apie naujienlaiškių prenumeratorių prieigą prie lyderiams.ltl svetainės arba slapukų (angl. cookies) pagalba (jei tam buvo gautas sutikimas). Savanorių pateikti duomenys naudojami PLK savanoriško darbo organizavimui (kontaktavimui, suskirstymui į grupes, informavimui bei tarpusavio bendravimui apie paruošiamųjų darbų eigą). Dalyvių tvarkomi finansiniai duomenys yra susiję su registracija ir bilietų įsigijimu į PLK internetinėje svetainėje www.lyderiams.lt
Be to, asmeniniai duomeniys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) yra naudojamas su tikslu  gauti dalyvavimo konferencijoje patvirtinimo sertifikatą.

Duomenų tvarkymo pagrindas. Asmenų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Duomenų perdavimas. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti kitoms grupėms įmonių, jei tokių būtų; PLK pasitelktiems duomenų tvarkytojams, kurie yra įsipareigoję užtikrinti perduotų asmens duomenų konfidencialumą; tretiesiems asmenims, jei tai daryti PLK privalėtų pagal galiojančius teisės aktus; tretiesiems asmenims, jei PLK būtų reorganizuojama ar restruktūrizuojama, kurie įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti.

Teisės. Jūs turite teisę bet kuriuo metu susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, prašyti ištaisyti, patikslinti ar ištrinti tvarkomus jų asmens duomenis, taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat visas kitas duomenų subjektų teises, įtvirtintas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus po to, kai buvo atšauktas sutikimas, nustota siųsti naujienlaiškiai ar pasinaudota duomenų subjekto teise būti pamirštam (ištrinti asmens duomenis).

Atsisakymas. Naujienlaiškius užsiprenumeravę asmenys gali bet kada atsisakyti siunčiamų naujienlaiškių, paspausdami kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią „ATSISAKYTI“ nuorodą arba informuodami apie tai PLK elektroniniu paštu informacija@lyderiams.lt.

Duomenų valdytojas. Pasaulinės lyderystės konferencijos organizatoriai: Miesto bažnyčia, juridinio asmens kodas 192079367, adresas Molo g. 1a, Klaipėda, tel. nr. +370 659 50014, elektroninis paštas info@m-b.lt; VšĮ LCC tarptautinis universitetas, juridinio asmens kodas 111966048, adresas Kretingos g. 36, LT-92307 Klaipėda, tel. nr. +370 46 241415, elektroninis paštas smavele@lcc.lt; VšĮ Gerosios Naujienos Centras, juridinio asmens kodas 124543710, adresas Pylimo g. 20-10, LT-01118 Vilnius, tel. nr. +370 52 610 442, elektroninis paštas gncentras@gmail.com.